088 619 4047

Общи условия

Политика за защита на личните данни

Всички права запазани. © 2022 stroitel.bg

Дизайн и разработка: IDEAS FOR WEB

Информация относно правата на защита на данните на Потребителите

Възложителят и Организаторът предоставят възможността на Потребителите да поискат от Организатора информация по всяко време на обработката на данни (право на достъп), да поискат коригиране (право на коригиране), изтриване (право на изтриване); или ограничаване на обработката на данни, в случаите съгласно ОРЗД, чрез писмо, изпратено на адреса на Организатора, АЙДИЪС ФОР УЕБ ЕООД
гр. ТУТРАКАН,
ул. САКАР ПЛАНИНА 10
office@iodeas4web.net
Потребителят може по всяко време и без да дължи обяснение, да оттегли съгласието си по отношение на всякакви (отделни или всички, взети заедно) данни, обработвани от Възложителя, чрез емайл до Организатора на електронния магазин.
Потребителите разбират и приемат, че оттеглянето на данни, които са необходими за ползването на електронния магазин и/или законосъобразното искане за тяхното изтриване, може да доведе до ограничение за ползване на електронния магазин. (освен когато Потребителят оттегля своето съгласие само за целите на директния маркетинг).
Освен това Потребителят има право да възрази и срещу обработването на лични данни.
Ако Потребителят не е съгласен с решение, взето от Възложителя въз основа на възражението, той може да подаде жалба до Националния надзорен орган за защита на личните данни и правото на информация (National Authority for Data Protection and Freedom of Information) и/или българската Комисия за защита на личните данни, или по своя преценка да подаде иск в компетентния съд по адрес на Възложителя или по местожителството на Потребителя.
Контакти на българската Комисия за защита на личните данни:
Адрес: България, София 1952, бул. Цветан Лазаров № 2
Телефон: +386 1 244 37 50
Факс: + 359 (0)2 91 53 525
Имейл: dpo@cpdp.bg
Уебсайт: https://www.cpdp.bg
На посочените по-горе адреси Потребителят може да отнесе до Администратора (или до Обработващия лични данни) своите искания, декларации относно администрирането и обработването на лични данни.
Възложителят и Организаторът са на разположение на Участниците на следните контакти, за да могат те да упражнят правата си:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
СТРОИТЕЛ ООД
гр.: Русе бул.: Липник ,№ 5
+359 82 88 04 70

+359 886 194 047

+359 887 557 716

+359 888 267 575

gabarova@stroitel.bg

За ОРГАНИЗАТОРА:
АЙДИЪС ФОР УЕБ ЕООД
Гр.ТУТРАКАН
Ул. САКАР ПЛНИНА 10
office@ideas4web.net

В рамките на 30 дни от получаване на искане, Администраторът на лични данни трябва да даде писмен отговор на Потребителя.