088 619 4047

Общи условия

Политика за защита на личните данни

Всички права запазани. © 2022 stroitel.bg

Дизайн и разработка: IDEAS FOR WEB

Общи условия

Възложителят и Организаторът осъществяват своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Обработващ на предоставените лични данни е “АЙДИЪС ФОР УЕБ ЕООД, ЕИК 201698250 с адрес гр. ТУТРАКАН, ул. САКАР ПЛАНИАН 10 , наричан по-долу „Организатор”, „Администратор“ или „Обработващ на лични данни”.

Участието и предоставянето на лични данни за целите на Кампанията се основават на доброволното съгласие на Потребителя, дадено от него/нея при предварително предоставена подходяща информация. Сайтът на Кампанията https://stroitel.bg се управлява от Обработващия лични данни. Администратор на личните данни е Администраторът.
За целите на ползване на https://stroitel.bg се изисква въвеждане на лични данни.
За да ползва https://stroitel.bg, Потребителят дава доброволно съгласие за обработването на данни, съгласно таблицата по-долу. Предоставянето на определени данни, както е описано по-долу, е необходимо за ползването на определени функции от сайта. Потребителят разбира и се съгласява, че регистрацията и даденото съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни, са условие за ползване на уеб сайт https://stroitel.bg . При запитване в уеб сайта Участниците дават изричното си съгласие Администраторът да обработва личните им данни (обръщение, име, телефонен номер, имейл адрес).
Предоставените лични данни на Потребителят ще бъдат добавени в базата данни на Администратора и ще бъдат обработвани от Обработващия лични данни. Администраторът може да използва предоставените данни за директен маркетинг, за собствени маркетинг цели, пазарни проучвания и за предоставяне на информация на Потребителя, ако за това е предоставено изрично съгласие.
Ползването на уеб сайта е в зависимост от доброволното и изрично съгласие на Потребителя с обработката, извършвана от Администратора, на следните лични данни:

Име и фамилия
Телефонен номер
Електронна поща

Съхранението на посочените лични данни се осъществява от Организатора, от които Възложителят може да научи само името и имейл адреса на Потребителя. При регистрация в електронния магазин и приемане на Официалните правила, Правното основание за тази обработка е за целите на легитимния интерес на Възложителя по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Обработката на данни може да продължи за не повече от 5 години или до оттегляне на съгласието на субекта на данните.