088 619 4047

Общи условия

Политика за защита на личните данни

Всички права запазани. © 2022 stroitel.bg

Дизайн и разработка: IDEAS FOR WEB

Жилищна Сграда

ул. “Епископ Босилков” гр. Русе

Сградата е проектирана с две сутеренни нива, 5 жилищни етажа, като последния е частично мансарден в съответствие с утвърден ПУП. Сградата ще се изгради със скелетно – безгредова стоманобетонова конструкция с плосък покрив. Тя ще се газифицира и водоснабди, съгласно предварителни договори с експлоатационните дружества.

ЗА СГРАДАТА

ЛОКАЦИЯ

ИЗБЕРИ ИМОТ

жилищна сграда

ул. “Епископ Босилков” гр. Русе

Сградата е проектирана с две сутеренни нива, 5 жилищни етажа, като последния е частично мансарден в съответствие с утвърден ПУП. Сградата ще се изгради със скелетно – безгредова стоманобетонова конструкция с плосък покрив. Тя ще се газифицира и водоснабди, съгласно предварителни договори с експлоатационните дружества.

За сградата

Настоящият Инвестиционен технически проект е изготвен на база Задание на Възложителя и одобрен със Заповед № 2019 год.ПУП-ПРЗ и РУП. Градоустройствената разработка и Заданието са съгласувани с НИНКН – Министерство на културата.
В съответствие с действащия ПУП, устройствената зона е определена като “Смесена традиционно централна” (Цт) с нормативни показатели П застр. до 100%, Кинт до 5, озеленяване 60% от незастроената част от УПИ. По споразумение със собствениците от УПИ VI-735 и УПИ ХI-5821 се предвижда изменение на регулациите, както следва:
– към УПИ VI-735 поради явна фактическа грешка, относно съществуващ калкан.
– към УПИ ХI-5821 съгласно споразумение между съседите, без промяна на площта на УПИ-та.
С ПУП-ПРЗ и РУП са регламентирани следните височини на корнизите:
– към ул. “Епископ Босилков” при СПК = 32,22 Нк = 12,00 м. или 44,99м.
– към тупик при СПК = 32,90 Нк = 12,00 м. или 43,90м.
– в северна посока при СПК = 35,50 м. Нк = 11,20 м. = 46,70м.
– към УПИ VI-735, Нк = 46,70м. с едноетажна застройка към съществуващ калкан на странична регулация, съответно 37,25 / 38,07 / 38,82 м.
Сградата е проектирана с две сутеренни нива, 5 жилищни етажа, като последния е частично мансарден в съответствие с утвърден ПУП. Сградата ще се изгради със скелетно – безгредова стоманобетонова конструкция с плосък покрив. Тя ще се газифицира и водоснабди, съгласно предварителни договори с експлоатационните дружества. На II-ри сутерен са разположени 21 гаражи и паркоместа. На I-ви сутерен са разположени централен вход за жилищната част, 5 магазина и 3 броя апартаменти. От I-ви до V-ти етажи са разположени по 6 бр. апартаменти, или общо 28 броя. Вертикалната комуникация се осъществява със стълбище и асансьор с товароподемност от 630 кг. за 8 пътника.
Разработени са проекти по части: архитектурна, конструктивна, Ел (силнотокови инсталации, гръмоотвеждаща с-ма, асансьор и домофонна с-ма, ТV), ВиК, ОВК, ЕЕ, газификация, ПБ, геодезия, ПБЗ, ПУСО.

Галерия